ققنوس چت   چت باران   منزل مبله شیراز   
 گرامر زبان انگليسي گرامر زبان انگليسي

گرامر انگليسي

گرامر زبان انگليسي حروف اضافه

تقسيمات حرف اضافه در گرامر زبان انگليسي حرف اضافه

حروف اضافه را به اعتبار هاي مختلف مي توان تقسيم كرد

تقسيم بندي از نظر ظاهر و ساختمان در گرامر زبان انگليسي حرف اضافه

حروف اضافه ي ساده

اهم اين حروف اصافه عبارت اند از

To at on in after before for until till by up under into with without through among between since towards over from round

حروف اضافه مركب در گرامر زبان انگليسي حروف اضافه

اهم اين حركف اضافه عبارت اند از

Beacuse of

In order to

In front of

In spite of

By way of

For the sake of

به طور كلي حروف اضافه از نظر كار برد به چهار دسته ي زير تقسيم مي شوند

1_حروف اضافه اي كه با معني متداول خود به كار مي روند و بيان گر حالت و علت هستند

2_حروف اضافه اي كه رابط بين زمان مكان و ساير جملات هستند

3_حروف اضافه اي كه رابط بين اسم صفت قيد يا بالاخره افعال هستند

4_حروف اضافه اي كه با برخي از افعال تركيب شده معني تازه به ان ها داده و جنبه ي اصطلاحي پيدا كرده اند


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: 1397/6/12 ساعت: ۱۷ توسط:grammar :

گرامر زبان انگليسي جملات سببي

يادگيري گرامر زبان انگليسي جملات سببي

هرگاه عامل كار شخصي غير از فاعل جمله ي مورد نطر باشد شكل سببي به كار مي رود براي ساختن اين گونه جملات بايد از يكي از دو فرمول زير استفاده كردوجه سببي ها در انگليسي به جملاتي ميگويند كه خودمان انجام دهنده آن نيستيم و كار را بر عهده ديگران قرار ميدهيم انجام دهند  در كل اين جملات بر دو قسم هستند : الف ، وجه سببي معلوم كه مشخص است كار را چه كسي برايمان انجام ميدهد يا داده است و ب ، وجه سببي مجهول كه در جمله مشخص نميكنيم چه كسي آن كار را برايمان انجام داده است فقط بيان ميكنيم داديم اين كار برايمان انجام شود

مسبب+have get +مفعول +اسم مفعول فعل

ن ميدم  پيراهنم  رو اتو كنند

I  have  my  shirt  pressed

مهران ميده كفشهاش  رو واكس بزنند

Mehran  has  his  shoes  polished

ما ميديم  ماشينامون سرويس بشوند

we  have  our  cars  serviced

 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: 1397/6/5 ساعت: ۰۹ توسط:grammar :

گرامر زبان انگليسي ضماير

ضماير انعكاسي و تاكيدي در گرامر زبان انگليسي ضماير

ضماير انعكاسي عبارت اند از

Ourselves

Yourselves

Themselves

Myself

Yourself

Himselfherself

Itself

اين ضماير داراي دو حالت انعكاسي و تاكيدي هستند


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: 1397/6/1 ساعت: ۰۹ توسط:grammar :

گرامر ز بان انگليسي قيد

محل قيد حالت در جمله در گرامز زبان انگليسي قيد

غالبا قيد حالت بعد از فعل قار مي گيرد

She dances beautifuly

در صورتي كه فعل مفعول داشت قيد حالت فعل را از مفعول خود جدا نمي كند

He repairs the radio skilfully

در بعضي موارد بايد دقت كرد كه جاي قيد حالت برحسب معني و منظور گوينده تغيير مي كند در اين قيد حالت قيد قبل از فعل يا بعد از مفعول فعل قرار مي گيرد

He wisely explained the problem

You explained the problem wisely

در صورتي كه قيد تمام جمله را توصيف كند يا جنبه تاكيدي داشته باشد اول جمله قرار مي گيرد

Happily he did not die

He did not die happily

درصورتي كه مفعول فعل مصدر باشد قيد حالت قبل از فعل قرار مي گيرد

I frankly explained what the teacher had told me

در صورتي كه مفعول فعل مصدر باشد قيد حالت قبل از فعل قرار مي گيرد

The boss rudely ordered me to do it for him

قيد حالت غالبا در جمله هاي مجهول پيش از فعل معمولي جمله مي ايند

He is highly admired by his students

برخي از صفات را كه به ly مختوم هستند نبايد از دسته قيدها دانست اين صفات از اسم يا صفت تشكيل شده اند


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: 1397/5/24 ساعت: ۰۵ توسط:grammar :

گرامر زبان انگليسي صفات

صفات شمارش يا عددي در گرامر زبان انگليسي صفات

شماره موصوف را بيان مي كنند اعداد نظير ساير صفات اسم را توصيف مي كنند

He has 20 volumes of book

او بيست جلد كتاب دارد

We are living in the twentieth century

ما در قرن بيستم زندگي مي كنيم

اين صفات به دو دسته تقسيم مي شوند صفات شماره معين و صفات شماره نامعين

صفات شماره معين در گرامر زبان انگليسي صفات

تعدادي واقعي و ترتيب اسامي را مي رسانند

اين صفات نيز به دو گروه تقسيم مي شوند

صفات شماره اصلي يا اعداد اصلي اعدادي هستند كه تعدادمعين و محدودي را نشان مي دهند

1..2.3.4.5.6........100000

اعداد اصلي وقتي جمع بسته مي شوند اسم هشتند نه صفت عددي

نكات مهم در مورد صفات شماره اصلي در گرامر زبان انگليسي صفات

پيش از اعداد million thousand hundred حرف تعريف a يا ساير اعداد واقع مي شود در صورت جمع اعداد فوق لزومي به ذكر اعداديا حرف تعريف a پيش از ان ها نيست گاهي به جاي a از one نيز استفاده مي شود ولي كاربرد a hundred يا a thousand معمول تر است

در صورتي كه اعداد فوق با ساير ارقام همراه باشند بهتر است قبل از ان ها one به كار برده شود

150=one hundred and fifty

اعداد thousand و hundred به صورت اعداد معين جمع بسته نمي شوند

700=seven hundred

9000=nine thousand

ولي اگر منظور بيان حدود تقريبي يا گروه و تعداد زياد باشد مي توان ان ها را جمع بست

مثال

Thousands of the workers protested against their low wages

هزاران كار گر به دستمزد كم خود اعتراض كردند

عدد million جمع بسته مي شود

Two millions

ولي اگر million وظيفه ي وصفي داشته باشد نمي توان ان ها را جمع بست

Three million people

سه ميليون مردم

اما اگر بعد از ان عبارتي با حرف اضافه قرار گيرد به صورت جمع بيان مي شود

Nine million of dollar s

نه ميليون دلار

اعداد اصلي به صورت جمع به كار نمي روند مگر اين كه منظور بيان ان ها در گروه هاي متساوي باشد

The members of the clup discussed in tens and fifteens

اعضاي باشگاه در گروه هاي ده تايي و پانزده تايي بحث مي كردند

Dozen به معني دوجين يا ۱۲ دانه و gross به معني قراص يا 144 دانه معادل دوازده جين است gross غالبا در تجارت به كار مي رود

A dozen math-boxes

۱۲ عدو قوطي كبريت

A gross of shots

۱۴۴ عدد ساچمه

بايد توجه داشت كه دو لفظ فوق در جمع تغيير نمي كنند

به دو تركيب a pair of a couple of  و اختلاف معاني ان توجه كنيو

A couple of به معني دوتا در مورد دو انسان دو حيوان يا دوچيز به كار مي رود كه ميان ان ها تشابه ظاهدي باشد ولي وجه اشتراك يا وابستگي نباشد

دوتن دانش اموز

A couple of student

دو تا مرغ

A couple of hens

A couple به معناي زن و شوهر هم كار برد دارد


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: 1397/5/16 ساعت: ۰۹ توسط:grammar :