ققنوس چت   چت باران   منزل مبله شیراز   
 گرامر صفات در زبان انگليسي گرامر صفات در زبان انگليسي

گرامر انگليسي

گرامر زبان انگليسي صفات

صفات شمارش يا عددي در گرامر زبان انگليسي صفات

شماره موصوف را بيان مي كنند اعداد نظير ساير صفات اسم را توصيف مي كنند

He has 20 volumes of book

او بيست جلد كتاب دارد

We are living in the twentieth century

ما در قرن بيستم زندگي مي كنيم

اين صفات به دو دسته تقسيم مي شوند صفات شماره معين و صفات شماره نامعين

صفات شماره معين در گرامر زبان انگليسي صفات

تعدادي واقعي و ترتيب اسامي را مي رسانند

اين صفات نيز به دو گروه تقسيم مي شوند

صفات شماره اصلي يا اعداد اصلي اعدادي هستند كه تعدادمعين و محدودي را نشان مي دهند

1..2.3.4.5.6........100000

اعداد اصلي وقتي جمع بسته مي شوند اسم هشتند نه صفت عددي

نكات مهم در مورد صفات شماره اصلي در گرامر زبان انگليسي صفات

پيش از اعداد million thousand hundred حرف تعريف a يا ساير اعداد واقع مي شود در صورت جمع اعداد فوق لزومي به ذكر اعداديا حرف تعريف a پيش از ان ها نيست گاهي به جاي a از one نيز استفاده مي شود ولي كاربرد a hundred يا a thousand معمول تر است

در صورتي كه اعداد فوق با ساير ارقام همراه باشند بهتر است قبل از ان ها one به كار برده شود

150=one hundred and fifty

اعداد thousand و hundred به صورت اعداد معين جمع بسته نمي شوند

700=seven hundred

9000=nine thousand

ولي اگر منظور بيان حدود تقريبي يا گروه و تعداد زياد باشد مي توان ان ها را جمع بست

مثال

Thousands of the workers protested against their low wages

هزاران كار گر به دستمزد كم خود اعتراض كردند

عدد million جمع بسته مي شود

Two millions

ولي اگر million وظيفه ي وصفي داشته باشد نمي توان ان ها را جمع بست

Three million people

سه ميليون مردم

اما اگر بعد از ان عبارتي با حرف اضافه قرار گيرد به صورت جمع بيان مي شود

Nine million of dollar s

نه ميليون دلار

اعداد اصلي به صورت جمع به كار نمي روند مگر اين كه منظور بيان ان ها در گروه هاي متساوي باشد

The members of the clup discussed in tens and fifteens

اعضاي باشگاه در گروه هاي ده تايي و پانزده تايي بحث مي كردند

Dozen به معني دوجين يا ۱۲ دانه و gross به معني قراص يا 144 دانه معادل دوازده جين است gross غالبا در تجارت به كار مي رود

A dozen math-boxes

۱۲ عدو قوطي كبريت

A gross of shots

۱۴۴ عدد ساچمه

بايد توجه داشت كه دو لفظ فوق در جمع تغيير نمي كنند

به دو تركيب a pair of a couple of  و اختلاف معاني ان توجه كنيو

A couple of به معني دوتا در مورد دو انسان دو حيوان يا دوچيز به كار مي رود كه ميان ان ها تشابه ظاهدي باشد ولي وجه اشتراك يا وابستگي نباشد

دوتن دانش اموز

A couple of student

دو تا مرغ

A couple of hens

A couple به معناي زن و شوهر هم كار برد دارد


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: 1397/5/16 ساعت: ۰۹ توسط:grammar :